Вітаємо на нашому сайті
Головна сторінка Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ

Цей ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ (надалі по тексту - Договір) укладено та підписано, за датою надання згоди на використання персональних даних та погодження з його умовами на інтернет-ресурсі http://teach-inf.com.ua між:

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЦАЄНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (надалі но тексту Договору - «ВИКОНАВЕЦЬ», та користувачем, що отримує освітні матеріали (надалі по тексту Договору - «ЗАМОВНИК»), надалі по тексту Договору разом іменуються - Сторони, а кожен окремо - Сторона, кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення і виконання Договору відповідно до його умов.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Відповідно до умов цього Договору та за замовленням Замовника Виконавець зобов’язується надавати Замовникові доступ до освітніх матеріалів, розміщених на інтернет-ресурсі http://teach-inf.com.ua з моменту здійснення оплати за вибраний Замовником курс протягом необмеженого терміну, що відображено за посиланням http://teach-inf.com.ua/shop (надалі - Послуги), а Замовник зобов’язується приймати Послуги та вчасно оплачувати їх.

1.2. Місце надання Послуг – інтернет-ресурс http://teach-inf.com.ua

1.3. Кошторис пакетів освітніх матеріалів, відображаються у таблиці цін за посиланням http://teach-inf.com.ua/shop/price. Після сплати вибраного курсу Замовник отримує повний доступ до освітніх матеріалів шляхом надсилання йому інтернет посилання із відкриттям доступу. Деякі освітні матеріали мають поступовий доступ протягом поточного навчального року, за який Замовником здійснено попередню оплату.

1.4. Виконавець за попередню оплату, в окремих випадках, надає доступ до підписки-замовлення на розробку уроків чи інших навчальних матеріалів, доступ до яких надається поступово. У разі зупинення діяльності Виконавця, або неможливості подальшого надання таких освітніх матеріалів, надлишкова вартість за не використані матеріали повертається Замовнику.

1.5. Якщо Замовник оплатив та отримав доступ до освітніх матеріалів, а планування підписки не проаналізував, та у нього навчальні теми, згідно до його навчального закладу відмінні від тих, які він замовив, то освітні матеріали не повертаються, а сплачені Замовником кошти не підлягають поверненню.

1.6. Освітні матеріали, доступ до яких отримує Замовник належать на праві інтелектуальної власності фізичній особі - підприємцю Мацаєнко Сергію Васильовичу. Продаж, розповсюдження та будь-яке інше надання доступу до освітніх матеріалів із інтернет-ресурсу http://teach-inf.com.ua на користь третіх осіб заборонено.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Забезпечити належний доступ до освітніх матеріалів, відповідно до вибраного та попередньо оплаченого комплекту Замовником.

2.2. Повернути частку сплачених коштів Замовнику, у випадку передбаченому п. 1.4. Договору.

2.3. Завчасно надавати доступ до освітніх матеріалів на умовах підписки згідно із календарним планом (http://teach-inf.com.ua) поточного навчального року, за який було здійснено оплату Замовником.

2.4. Здійснює належне роз’яснення Замовнику плану дій у випадку, коли виникають проблеми із завантаженням та роботою із презентаціями.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Завчасно та в повному об’ємі вносити оплату за відкриття доступу до освітніх матеріалів, які Замовник вибрав згідно із таблицею цін за посиланням http://teach-inf.com.ua/shop/price.

3.2. Аналізувати, та на власних розсуд замовляти освітні матеріали на умовах підписки.

3.3. Використовувати освітні матеріали, доступ до яких було придбано Замовником, виключно для особистих цілей. Продаж, розповсюдження та будь-яке інше надання доступу до освітніх матеріалів із інтернет-ресурсу teach-inf.com.ua на користь третіх осіб заборонено.

3.4. Самостійно використовувати ресурси сайту teach-inf.com.ua, а також дотримуватись правил, передбачених на сайті за посиланням

http://teach-inf.com.ua/index/pravila_vikoristannja_materialiv/0-8.

3.5. Замовник надає свою згоду на обробку персональних даних, погоджується з усіма умовами даного Договору, правилами та умовами сайту teach-inf.com.ua та несе персональну відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщує на сайті та поза його межами, а також за будь-які порушення прав інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства України.

4. ПРАВА ЗАМОВНИКА

4.1. Отримати повний доступ до освітніх матеріалів, доступ до яких було попередньо оплачено Замовником.

4.2. Повернути частину сплачених коштів по підписці, з підстав, передбачених п. 1.4. Договору у разі відсутності вини Замовника, передбаченої в п. 1.5. Договору.

4.3. Надавати свої пропозиції та побажання щодо покращення освітніх матеріалів.

5. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

5.1. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Замовника не менше ніж за 30 (тридцять) днів, у випадках передбачених п.1.4 Договору.

5.2. Право на обробку персональних даних для виконання умов даного Договору після підтвердження його Замовником.

5.3. Вимагати виконання умов цього Договору.

5.4. Вимагати негайного припинення порушень авторських прав, у випадку його виявлення.

6. УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Вартість, об’єм освітніх матеріалів, їх рівень та комплектація зазначаються на сайті за посиланням http://teach-inf.com.ua/shop, встановлюється та залишається незмінною на весь сірок дії Договору.

6.2. Доступ до освітніх матеріалів надається після успішної транзакції (оплати) замовлення автоматично на електронну скриньку, що вказувалась під час оформлення замовлення.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, надалі іменується - Порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

7.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

7.3. Усі непорозуміння вирішуються мирним шляхом. У разі не вирішення спору мирним шляхом Сторони домовились про договірну підсудність розгляду спору в Богуславському районному суді Київської області, котрий розташований за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав, Київська область.

8. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір може бути розірвано достроково у наступних випадках:

8.1.1. Виконавцем в односторонньому порядку шляхом подання Замовнику письмової заяви про розірвання Договору за 30 (тридцять) днів до запланованої дати розірвання Договору.

8.1.2. Замовником в односторонньому порядку на підставах та умовах, передбачених цим Договором та діючим законодавством України.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту проставлення Замовником електронного підпису шляхом оплати вибраного освітнього матеріалу, згідно п.п. 1.1., 1.3., 1.4. даного Договору та припиняє свою дію 30 червня поточного календарного навчального року.

9.2. Підписанням цього Договору, Замовник безумовно і безвідклично дає згоду на збір та використання інформації щодо персональних даних Замовника з метою отримання Замовником Послуг та належної організації ведення діловодства, реалізації цивільно-правових та інших правовідносин, відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Підписанням цього Договору Замовник заявляє, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він ознайомлений з Правилами, їх зміст зрозумілий, Замовник приймає їх безумовно і в повному обсязі.